مراسم فاطمیه دوم ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ تا ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۰ و روز شهادت ساعت۱۰صبح