صفحه رسمی هیأت شهدای گمنام در "پیام رسان سروش" ایجاد شد

 

مدتی است محققین و تلاشگران ایرانی نرم افزاری تدوین کرده اند که هم پای تلگرام پیش امده و موفق بوده، در راستای "اقتصاد مقاومتی تولید-اشتغال" همچنین حمایت از تولیدات ملی :

صفحه ما در "پیام رسان ایرانی سروش" ایجاد شد و هم پای تلگرام همراهتان هستیم.