چند رسانه اي جستجوي دانلودها بالا
تعداد فايلها: 0
زير مجموعه ها:
تعداد فايلها: 99
شما می‌توانید از طریق ارسال پیامک، راینواز مورد نظرتان را سفارش دهید و با ارسال دستور زیر به سامانه پیامکی 2030 سرویس راینواز خود را فعال و یا غیر فعال نمایید. دستور خرید آهنگ = (کد راینواز+فاصله+ON) // مثال: ON 200651 | دستور حذف آهنگ = (کد راینواز+فاصله+HZ) // مثال: HZ 200651 | دستور هدیه آهنگ = (شماره تلفن دریافت کننده هدیه+فاصله+کد راینواز+فاصله+HE) // مثال: He 200651 989121111111
تعداد فايلها: 7
شما می‌توانید از طریق ارسال پیامک، راینواز مورد نظرتان را سفارش دهید و با ارسال دستور زیر به سامانه پیامکی 2030 سرویس راینواز خود را فعال و یا غیر فعال نمایید. دستور خرید آهنگ = (کد راینواز+فاصله+ON) // مثال: ON 200651 | دستور حذف آهنگ = (کد راینواز+فاصله+HZ) // مثال: HZ 200651 | دستور هدیه آهنگ = (شماره تلفن دریافت کننده هدیه+فاصله+کد راینواز+فاصله+HE) // مثال: He 200651 989121111111